MCI MANAGEMENT (Uchwała Nr 200/17 Zarządu BondSpot)

2017-09-13 17:18:42

Uchwała Nr 200/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii B spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki MCI MANAGEMENT SP. Z O.O., o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.