Uchwała Nr 196/17 Zarządu BondSpot

2017-09-13 17:17:12

Uchwała Nr 196/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie określenia dodatkowego dnia w roku 2018, w którym nie będzie
odbywał się obrót na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu

§ 1

Na podstawie § 53 ust. 2 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego oraz § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanawia, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. nie będzie odbywał się obrót na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od jej podania do publicznej wiadomości.