GETIN NOBLE BANK (Uchwała Nr 199/17 Zarządu BondSpot)

2017-09-13 10:08:58

Uchwała Nr 199/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 12 września 2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-VIII spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1


Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1)    wyznaczyć dzień 14 września 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP6-VIII spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGETBK00467;
2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a)    dzień ostatniego notowania – 18 czerwca 2024 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – GNB0624.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.