GETIN NOBLE BANK S.A. (Uchwała Nr 1046/2017)

2017-09-12 17:56:03


Uchwała Nr 1046/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PP6-VIII spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1


Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 14 września 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 (czterdziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii PP6-VIII spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGETBK00467”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GNB0624”.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.