OB0419 (Uchwała Nr 946/2017)

2017-08-11 18:57:22

Uchwała Nr 946/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst
 zerokuponowych obligacji skarbowych OB0419

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    wprowadzić z dniem 21 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zerokuponowe obligacje skarbowe OB0419, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2019 r., wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 40/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0000110169”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 sierpnia 2017 r. asymilacji tych obligacji z notowanymi na giełdzie obligacjami OK0419, oznaczonymi kodem „PL0000109633”;

2)    notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OK0419”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.