OB0419 (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 178/17)

2017-08-11 16:46:53

Uchwała Nr 178/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
obligacji skarbowych OB0419

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 1, § 20 oraz § 21 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wprowadzić z dniem 21 sierpnia 2017 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacje skarbowe o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego nr 40/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2019 r., przeznaczonych na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PL0000110169, pod warunkiem dokonania ich asymilacji w dniu 21 sierpnia 2017 r. z notowanymi na regulowanym rynku pozagiełdowym obligacjami skarbowymi OK0419, oznaczonymi kodem PL0000109633;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    datę zakończenia obrotu na dzień – 17 kwietnia 2019 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – OK0419.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.