GLOBE TRADE CENTRE (Uchwała Nr 939/2017)

2017-08-10 17:46:42

Uchwała Nr 939/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii PLGTC062020 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 14 sierpnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 (czterdziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii PLGTC062020 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A., o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTC0000243”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GTC0620”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.