MCI CAPITAL (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 177/17)

2017-08-10 16:45:57

Uchwała Nr 177/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii O spółki MCI CAPITAL S.A.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1)    wyznaczyć dzień 14 sierpnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii O spółki MCI CAPITAL S.A., o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMCIMG00244;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania – 8 czerwca 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d)    symbol – MCI0620.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.