AOW FAKTORING (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 175/17)

2017-08-10 12:20:32

Uchwała Nr 175/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii J i K spółki AOW FAKTORING S.A.

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

§ 1

1)    wyznaczyć dzień 11 sierpnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii J spółki AOW FAKTORING S.A., o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAOWFK00100;

2)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:

a)    dzień ostatniego notowania – 5 lutego 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 1.000 szt.,
d)    symbol – AOW0220.

3)    wyznaczyć dzień 11 sierpnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii K spółki AOW FAKTORING S.A., o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAOWFK00118;

4)    określić dla obligacji, o których mowa w pkt 3:

a)    dzień ostatniego notowania – 14 października 2020 r.,
b)    jednostkę obrotu – 1 szt.,
c)    jednostkę obligatoryjną – 1.000 szt.,
d)    symbol – AOW1020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.