AOW FAKTORING (Uchwała Nr 930/2017)

2017-08-09 19:13:35

Uchwała Nr 930/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii J i K spółki AOW FAKTORING S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 11 sierpnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki AOW FAKTORING S.A.:

a) 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji serii J, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLAOWFK00100”,

b) 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji serii K, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLAOWFK00118”;
 
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AOW0220”,

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AOW1020”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.