VIVID GAMES (Uchwała Nr 929/2017)

2017-08-09 19:08:06

Uchwała Nr 929/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki VIVID GAMES S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii A spółki VIVID GAMES S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.