COLUMBUS ENERGY (Uchwała Nr 916/2017)

2017-08-08 17:53:29

Uchwała Nr 916/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 4.335 (cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) obligacji na okaziciela serii B spółki COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.