CCC S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 76/21)

2021-06-09 15:52:08

Uchwała Nr 76/21
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 9 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 270/O/18 Zarządu Spółki z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018
spółki CCC S.A.

§ 1

Na wniosek spółki CCC S.A. o zmianę symbolu i daty ostatniego dnia notowania obligacji na okaziciela serii 1/2018 (kod ISIN: PLCCC0000081) spółki CCC S.A. oraz w związku ze zmianą warunków emisji tych obligacji, działając w oparciu o § 10 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanawia, że w § 1 w pkt 2 uchwały Nr 270/O/18 Zarządu Spółki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 spółki CCC S.A.:

  1. lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dzień ostatniego notowania – 17 czerwca 2026 r.”,

  1. lit. d) otrzymuje brzmienie:

    „d) symbol – CCC0626.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2021 r.