J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 73/O/20)

2020-05-25 16:17:49

Uchwała Nr 73/O/20

Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 143/17 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC0520

spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

 

§ 1

Na wniosek spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. o zmianę daty ostatniego dnia notowania i symbolu obligacji na okaziciela serii JWC0520, po zmianie warunków emisji tych obligacji z dnia 20 maja 2020 r. oznaczonych jako obligacje serii JWC0620 spółki J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. oraz w związku z § 10 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd BondSpot S.A. postanawia, że w Uchwale Nr 143/17 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii JWC0520 spółki J.W.  CONSTRUCTION HOLDING S.A., zmienionej Uchwałą Nr 71/O/20 z dnia 15 maja 2020 r., w § 1 w pkt 2):

  1. lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dzień ostatniego notowania – 1 czerwca 2020 r.”,

  1. lit . d) otrzymuje brzmienie:

„d) symbol - JWC0620.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.