BVT (Uchwała Nr 194/2018)

2018-03-12 17:59:25

Uchwała Nr 194/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii E spółki BVT S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) obligacji na okaziciela serii E spółki BVT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.