COLUMBUS ENERGY (Uchwała Nr 192/2018)

2018-03-12 17:51:55

Uchwała Nr 192/2018
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii C spółki COLUMBUS ENERGY S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 14 marca 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.090 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii C spółki COLUMBUS ENERGY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSTIGR00046”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CLC0719”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.