EVEREST CAPITAL (Uchwała Nr 58/18 Zarządu BondSpot)

2018-03-12 14:50:01

Uchwała Nr 58/18
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obrotu obligacjami na okaziciela serii E spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki EVEREST CAPITAL Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii E, oznaczonymi kodem ISIN PLEVRCP00020, w związku z zamiarem dokonania przedterminowego wykupu obligacji w/w serii, Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 14 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.