Relacje z debiutów

DEBIUTY - INPOST SOCIÉTÉ ANONYME

2021-07-16 11:50:36

16 lipca 2021 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez INPOST SOCIÉTÉ ANONYME
INPOST S.A. jest 128. emitentem na rynku Catalyst oraz 9. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

Transmisja on-line z debiutu


Informacje ogólne:

nazwa emitenta

 INPOST SOCIÉTÉ ANONYME

emitent na rynku CATALYST                       (dot. instrumentów dłużnych)

128

debiut na CATALYST w 2021 roku

9

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

firma kurierska (dostarczanie przesyłek)

miejsce siedziby

Luksemburg

rynki Catalyst

ASO GPW

inne rynki notowań

akcje InPost S.A. są notowane na Euronext Amsterdam

rodzaj instrumentu wprowadzonego do obrotu

obligacje

wartość emisji

500.000.000 zł

oprocentowanie

zmienne, WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 2,5%,

data wykupu

29 czerwca 2027 roku

Autoryzowany Doradca

-

Geneza/Grupa Kapitałowa/działalność

Akcje spółek: Integer.pl S.A. oraz InPost S.A. były w przeszłości notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. We wrześniu 2017 roku  akcje tych spółek zostały wykluczone z obrotu na GPW w związku z akwizycją przez podmiot zewnętrzny a następnie ww. spółki  funkcjonowały poza rynkiem publicznym.

Do 28 stycznia 2021 r.  jedynym właścicielem Integer.pl S.A. była AI Prime BidCo S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. W dniu 28 stycznia 2021 r. spółka AI Prime wniosła akcje spółki Integer.pl S.A. do InPost S.A. w  ramach podwyższenia kapitału zakładowego InPost S.A. Głównym akcjonariuszem Integer.pl S.A. jest obecnie Inpost S.A.

Emitent jest spółką utworzoną zgodnie z prawem luksemurskim i posiadającą siedzibę w Luksemburgu.

Grupa InPost jest największą w Polsce firmą kurierską dostarczającą przesyłki za pośrednictwem automatycznych paczkomatów („APM”).

Akcje InPost S.A. są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Amsterdam od 27 stycznia 2021 roku.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych

Liczba objętych obligacji: 1.000

Jednostkowa wartość nominalna: 500.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość (nominalna) obligacji: 500.000.000 zł

Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 21 inwestorów kwalifikowanych (niepowiązanych) w tym subfundusze  

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 2,5%, (marża może zostać podwyższona w okolicznościach wskazanych w Warunkach Emisji) kupon płatny w okresach półrocznych

Wykup obligacji

  • obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 29 czerwca 2027 roku,
  • przedterminowo w ramach opcji wcześniejszego wykupu na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia okoliczności i podjęcia działań określonych w Warunkach Emisji,
  • przedterminowo na żądanie Emitenta po spełnieniu określonych działań i wypełnieniu procedur określonych Warunkami Emisji.

Cel emisji obligacji 

Emitent zamierza przeznaczyć środki z emisji na spłatę bieżącego zadłużenia w tym związanego
z finansowaniem nabycia spólki Mondial Relay oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

W dniu 1 lipca 2021 r. Spółka opublikowała raport bieżący o zakończeniu transakcji nabycia Mondial Relay (leading French e-commece out-of home parcel delivery platform) za kwotę 513 mln EUR.

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje zabezpieczone poręczeniami udzielonymi w trybie art. 876 i nast. Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny przez nastepujące podmioty zależne Emitenta:

  • Integer.pl SA,
  • INPost Paczkomaty sp. z o.o.
  • Integer Group Services sp. z o.o.
  • Inpost sp. z o.o.

Poręczyciele odpowiadają solidarnie z Emitentem za jego zobowiązania z obligacji do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 120%  wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Emitent jest zobowiązany do utrzymywania tzw. Wskaźnika Pokrycia Poręczeń, który zapewnia aby poręczycielami byli czlonkowie grupy, których EBITDA wynosi co najmniej 80% skonsolidowanej EBITDA.

Jeżeli wskażnik dzwigni finansowej będzie przekraczał poziom 3,75:1 ww. podmioty zostaną zobowiązane do ustanowienia na rzecz administratora zabezpieczeń dodatkowych zabezpieczen
w postaci: przelewu na zabezpieczenie instotnych umów handlowych, zastawu na paczkomatach, zastawów na rachunkach bankowych.

Emisja obligacji

Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (tj. bez wymogu sporządzenia prospektu lub memorandum informacyjnego).

Rating

W dniu 21 czerwca 2021 r. Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service po raz pierwszy dokonały oceny ratingowej Emitenta.

Fitch przyznał Emitentowi długoterminowy rating w walucie obcej oraz w walucie krajowej na poziomie „BB”. Taki sam rating został przypisany planowanej przez Emitenta emisji niezabezpieczonych obligacji typu high yield denominowanych w EUR. Krajowy rating długoterminowy został określony na poziomie „BBB (pol).

Moody's przyznał Emitentowi rating korporacyjny na poziomie Ba2. Jednocześnie Moody's przyznał rating Ba2 obligacjom oraz obligacjom high yield.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe  Grupy Integer.pl SA  (w mln.  PLN)   

 

 

2020

 

2019

przychody netto ze sprzedaży

2 517.8

1 232.0

wynik netto (net profit)

361.4

50.8

kapitał własny (total equity)

631.6

389.3

zobowiązania (total libilities)

1,855.2

1,180.5

gotówka na koniec okresu    (cash and cash equivalents)

139.3

113.0

Ponadto Inpost opublikował (pro forma) Integrated Annual Report (odnoszący się do wniesienia akcji Integer.pl S.A. do Inpost S.A., niebadany przez biegłego), którego dane finansowe są zbieżne
z danymi skonsolidowanymi Grupy Integer.

W ocenie Emitenta aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego potrzeb w okresie
12 miesięcy od dnia sporządzenia Noty Informacyjnej.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok (sporządzone przez PricewaterhouseCoopers Polska) - nie zawiera zastrzeżeń lub uwag.

Notowanie

1.000 obligacji Spółki zostało wprowadzonych do obrotu na CATAYST w  alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę.