Relacje z debiutów

DEBIUTY - GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

2021-06-28 11:12:46

28 czerwca 2021 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG

Transmisja na żywo z debiutu

 

 

nazwa emitenta

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

emitent na rynku Catalyst (w tym listy zastawne)

129

debiut 28.06.2021 r.

8

rodzaj emitenta

Komunalny (39)

województwo

zachodniopomorskie

inne rynki notowań

brak

rodzaj instrumentu

obligacje komunalne

wartość emisji

30.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 6M + marża 0,90%

zabezpieczenie

brak

Emitent

Kołobrzeg to jedna z najstarszych miejscowości na Pomorzu, jego historia sięga VIII wieku. Istniała tam osada znana z pozyskiwania soli i solanek. W roku 1255 Kołobrzeg uzyskał prawa miejskie.

W roku 1830 otwarto tu pierwszy zakład kąpieli solankowych, a w ciągu kilkunastu lat miasto stało się znanym uzdrowiskiem w tej części Europy. Obecnie miasto liczy około 46 tys. mieszkańców, a corocznie odwiedzane jest przez dużą liczbę turystów i kuracjuszy (leczenie chorób górnych dróg oddechowych, układu krążenia, stawów i inne).

Plan budżetu na rok 2021: dochody – 291,5 mln zł; Wydatki – 324,7 mln zł; Deficyt – 33,2 mln zł

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII A20, B20, C20

Podstawa emisji: Uchwały XXIII/326/20 Rady Miasta Kołobrzeg z 29.05.2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Agent emisji: PKO Bank Polski S.A.

Liczba obligacji: 30.000 obligacji na okaziciela, w tym:

- 10.000 serii A20, ostateczny wykup 25.11.2026 r.,

- 10.000 serii B20, ostateczny wykup 25.11.2028 r.,

- 10.000 serii C20, ostateczny wykup 25.11.2030 r.

Wartość nominalna obligacji:1.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Łączna wartość nominalna obligacji: 30.000.000

Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża 0,90%

Wypłata odsetek: co pół roku

Data przydziału: 29.09.2020 r.

Zabezpieczenie: brak

Cele emisji obligacji: Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.