Relacje z debiutów

DEBIUTY - GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

2021-04-16 11:59:22

16 kwietnia 2021 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje wyemitowane przez GMINĘ MIASTO ŚWINOUJŚCIE

nazwa emitenta

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE

emitent na rynku Catalyst (w tym listy zastawne)

133

Debiut  16.04.2021 r.

7

rodzaj emitenta

Komunalny (38)

województwo

zachodniopomorskie

inne rynki notowań

brak

rodzaj instrumentu

obligacje komunalne

wartość emisji wszystkich serii

100.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 6M plus marża 1,10%

zabezpieczenie

brak

Emitent

Świnoujście ma status miasta na prawach powiatu i jest jednym z największych w województwie zachodniopomorskim. Zajmuje powierzchnię 202,07 km2 i z każdym rokiem powiększa swój obszar poprzez nanoszenie piasku na plaży przez prądy morskie.

Świnoujście położone jest na kilkudziesięciu wyspach, liczy ok 41 tys. mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej (jednym z czterech kluczowych portów w Polsce) i bazą marynarki wojennej oraz popularnym uzdrowiskiem i miejscowością turystyczną.

CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI SERII C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20, J20
 

Liczba obligacji: 100.000 obligacji na okaziciela, w tym:
 

1.    10.000 obligacji serii C20,

2.    30.000 obligacji serii D20,

3.    10.000 obligacji serii E20,

4.    10.000 obligacji serii F20,

5.    10.000 obligacji serii G20,

6.    10.000 obligacji serii H20,

7.    10.000 obligacji serii I20,

8.    10.000 obligacji serii J20.

Wartość nominalna obligacji:1.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Łączna wartość nominalna obligacji:  100.000.000 zł

Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża 1,10%

Wypłata odsetek: co pół roku

Data przydziału: 17.12.2020 r.
 

Ostateczne daty wykupu:

1. obligacji serii C20 – 25.11.2027 r.,

2. obligacji serii D20 – 25.11.2028 r.,

3. obligacji serii E20 – 25.11.2029 r.,

4. obligacji serii F20 – 25.11.2029 r.,

5. obligacji serii G20 – 25.11.2029 r.,

6. obligacji serii H20 –25.11.2030 r.,

7. obligacji serii I20 -  25.11.2030 r.,

8. obligacji serii J20 – 25.11.2030 r.
 

Zabezpieczenie: brak

Cele emisji obligacji: Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.