Relacje z debiutów

Debiuty - CAVATINA HOLDING S.A.

2021-01-08 13:04:48


8 stycznia 2021 roku na rynku Catalyst zadebiutuowały obligacje spółki CAVATINA HOLDING S.A.
 

nazwa emitenta

CAVATINA HOLDING S.A.

emitent
na rynku CATALYST

(dot. instrumentów dłużnych
nominowanych w PLN)

125

debiut na CATALYST w 2021 roku

1

rodzaj emitenta

korporacyjny

przedmiot działalności

developer

miejsce siedziby

Kraków

rynki Catalyst

ASO GPW

inne rynki notowań

-

rodzaj instrumentu/oznaczenie

obligacje serii E

wartość emisji

20.000.000 zł

oprocentowanie

WIBOR 6M+marża 5,6%

data wykupu

21 czerwca 2024 roku

Autoryzowany Doradca

Michael/ Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Cavatina Holding S.A.  z siedziba w Krakowie  została utworzona na podstawie aktu notarialnego
z dnia 19 lipca 2017 r. Emitent został zarejestrowany w dniu 16 sierpnia 2017 r.

Grupa Kapitałowa/działalność

Emitent tworzy grupę kapitałową i posiada pośrednio lub bezpośrednio udziały lub akcje
w 35 podmiotach („Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A.”)

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding SA realizuje duże projekty deweloperskie w segmencie komercyjnym (budynki biurowe). Grupa sprzedała do zewnętrznych podmiotów 5 projektów za łączną kwotę blisko 800 mln zł. Grupa jest obecna w największych miastach Polski: w  Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz w Gdańsku.

Właścicielem 100%  Cavatina Holding S.A. jest  Cavatina sp. z o.o. (Poręczyciel).
Cavatina Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta oraz do spółki
Resi Capital  SA.

Cavatina sp. z o.o. (Poręczyciel) sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe  wyższego rzędu.

Większościowym udziałowcem kontrolującym  Cavatina sp. z o.o jest  Michał Dziuda – założyciel i Prezes Zarządu Cavatina sp. z o.o. oraz Cavatina Holding S.A.

Informacje o dłużnych instrumentach finansowych

Liczba obligacji w ofercie:  do 50.000

Liczba objętych obligacji:  20.000

Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł

Cena emisyjna: równa wartości nominalnej

Wartość (nominalna) przydzielonych obligacji: 20.000.000 zł

Liczba obligatariuszy, którym przydzielono obligacje: 72 w tym 67 osób fizycznych

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 6,5%, kupon płatny w okresach półrocznych

Wykup obligacji

  • obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 21 czerwca 2024 roku,
  • przedterminowo na żądanie obligatariusza w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych
    w warunkach emisji
  • przedterminowo na żądanie Emitenta najwcześniej na koniec drugiego okresu odsetkowego  
    z uwzględnieniem premii w wysokości zależnej od terminu wykupu

Cel emisji obligacji 

Finansowanie działalności operacyjnej Grupy Poręczyciela, w szczególności na zakup gruntów pod projekty developerskie.

Zabezpieczenie obligacji (Poręczyciel - Cavatina Sp. z o.o.)

Poręczenie udzielone przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń do kwoty odpowiadającej 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji oraz oświadczenie Poręczyciela
o poddaniu się egzekucji z całego majątku Poręczyciela do kwoty odpowiadającej 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji złożone przez Poręczyciela na rzecz Administratora zabezpieczeń w formie aktu notarialnego w trybie  art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe  Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A.(w PLN)   

 

 I półrocze 2020

 

2019

 

2018

przychody netto ze sprzedaży

30.728.338

39.466.087

21.124.347

wynik netto

65.289.780

85.709.600

174.535.828

kapitał własny

562.801.623

501.539.871

425.824.645

zobowiązania i rezerwy

1.070.162.741

998.544.661

675.747.599

Poręczyciel (Cavatina sp. z o.o.) bezpośrednio posiada udziały w Emitencie (100%) oraz w spółce
Resi Capital S.A. (100%), która na dzień sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego Poręczyciela (30.06.2020) nie posiadała istotnych aktywów i nie prowadziła działalności istotnie wpływającej na skonsolidowane sprawozdania finansowe Poręczyciela. Z tego powodu sprawozdania skonsolidowane  Poręczyciela nie prezentują istotnych różnic w stosunku do sprawozdań skonsolidowanych Emitenta.

Wybrane skonsolidowane  dane finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Sp. z o.o. (w PLN)   

 

 I półrocze 2020

 

2019

 

2018

przychody netto ze sprzedaży

30.718.170

39.485.763

24.375.033

wynik netto

78.766.553

89.668.380

180.329.037

kapitał własny

585.861.018

516.890.389

437.263.531

zobowiązania i rezerwy

983.693.415

992.354.280

664.447.088