Komunikaty

GETBACK (Komunikat)

2018-02-09 17:48:32

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 9 lutego 2018 r.
(CATALYST)

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 16 lutego 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii BC (GBK0218) spółki GETBACK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 28 lutego 2018 r., oznaczonych kodem „PLGTBCK00115”.