Komunikaty

EGB INVESTMENTS (Komunikat)

2017-12-06 17:17:02

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 6 grudnia 2017 roku
(CATALYST)

Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda informuje, że 12 grudnia 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii 9/2014 (EGB1217) wyemitowanymi przez spółkę EGB INVESTMENTS S.A., o terminie wykupu 22 grudnia 2017 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLEGBIV00038”.