Komunikaty

INDOS (Komunikat)

2017-10-12 17:51:05

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 12 października 2017 roku
(CATALYST)

Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda informuje, że 19 października 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii I (INS1017) wyemitowanymi przez spółkę INDOS S.A., o terminie wykupu 31 października 2017 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINDOS00027”.