Komunikaty

POLBRAND (Komunikat)

2017-09-13 17:47:59

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 13 września 2017 roku
(CATALYST)

Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda informuje, że 20 września 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii L (PBD1017) wyemitowanymi przez spółkę POLBRAND SP. Z O.O. w restrukturyzacji, o terminie wykupu 2 października 2017 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPLBRD00033”.