Raporty emitentów

17-11-2016 14:03:57 | Raport kwartalny | 18/2016

Raport kwartalny za III kwartał 2016 r.


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej ?Emitent? lub ?Spółka?) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 r. Dokument ten zawiera również odpowiednie dane jednostkowe Spółki.

Przekazanie raportu ma miejsce po terminie określonym w raporcie bieżącym Emitenta nr 1/2016. Emitent zapewnia, że wdrożone zostały już procedury mające na celu eliminację w przyszłości zdarzeń, które przyczyniły się do ww. opóźnienia. Należy jednak podkreślić, że publikacja przez Spółkę raportów kwartalnych ma charakter dobrowolny. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, w zakresie raportów okresowych, Emitent jest zobligowany do publikacji jedynie danych półrocznych i rocznych.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu