Raporty emitentów

05-09-2016 18:31:08 | Raport półroczny | 17/2016

Skonsolidowany Raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2016 (uwzględniający również dane za II kwartał 2016 r.)


Zarząd spółki Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Emitent?) zgodnie z treścią Raportu bieżącego nr 16/2016 niniejszym przekazuje Skonsolidowany Raport półroczny Emitenta za pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2016 (uwzględniający również dane za II kwartał 2016 r.)

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu