Raporty emitentów

13-05-2016 09:04:06 | Raport bieżący | 12/2016

Pierwszy dzień notowania obligacji serii B i obligacji serii C


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej ?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej ?GPW?) podjął uchwały nr 460/2016 i 461/2016, na mocy których 16 maja 2016 r. został określony dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW na Catalyst:

- 2160 (dwóch tysięcy stu sześćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, które zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN ?PLCPLSV00023? ? będą one notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?CSV0717?;

- 1050 (jednego tysiąca pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, które zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN ?PLCPLSV00031? ? będą one notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?CSX0717?.

O emisji obligacji serii B Emitent informował raportami bieżącymi nr 8/2015, 12/2015, 15/2015 i 9/2016.

O emisji obligacji serii C Emitent informował raportami bieżącymi nr 10/2015, 12/2015, 14/2015 i 10/2016.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu