Raporty emitentów

06-05-2016 17:48:10 | Raport bieżący | 11/2016

Realizacja prognoz finansowych


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015, w załączeniu przekazuje informacje o przychodach ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej oraz zysku netto w kontekście opublikowanych 11 czerwca 2015 r. prognoz oraz ich realizacji w roku obrotowym 2015, który dla Spółki zakończył się 31 grudnia 2015 r.
Na osiągnięcie wyników w 2015 r. miało wpływ przede wszystkim:

? zwiększenie liczby placówek do 105 na koniec roku 2015,
? sprzedaż portfela pożyczek ratalnych (udzielonych od I do XI ?15 roku),
? przeprowadzenie dwóch transakcji sprzedaży wierzytelności przeterminowanych o łącznej cenie sprzedaży 1,6 mln zł,
? wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, które pozwoliło na optymalizację kosztów wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zrealizowane przychody są praktycznie zgodne z oczekiwaniami. Niższy zysk z działalności operacyjnej wynika głównie z wyższych od założonych kosztów otwarcia nowych placówek. Jest to efekt otwarcia o 5 oddziałów więcej niż było to planowane oraz skutek uruchomienia centrum konferencyjno ? biurowego. Inwestycje te, według przewidywań Zarządu Spółki, zapewnią wyższy zysk w roku kolejnym. Wyższy zysk netto od założonego jest spowodowany przede wszystkim prowadzonymi działaniami mającymi na celu optymalizację kosztową Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd Capital Service S.A informuje, że w II kwartale zostaną opublikowane prognozy na 2016 rok.


Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu