Raporty emitentów

06-05-2016 11:52:00 | Raport bieżący | 10/2016

Wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na Catalyst


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) podjął uchwałę nr 434/2016, na mocy której 1050 obligacji na okaziciela serii C Emitenta o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW na Catalyst.

O emisji obligacji serii C Spółka informowała raportami bieżącymi nr 10/2015, 12/2015 i 14/2015.

Informacja o wyznaczeniu dnia pierwszego notowania przedmiotowych papierów wartościowych zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu