Raporty emitentów

29-04-2016 20:24:34 | Raport roczny | 8/2016

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Emitent?) przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 2 w związku z § 11 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu