Raporty emitentów

22-04-2016 13:32:15 | Raport bieżący | 13/2016

Przedterminowy wykup pozostałej części obligacji serii B


W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2016 oraz 9/2016, Zarząd Medort S.A. informuje o dokonaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. przedterminowego wykupu 2.300 sztuk obligacji na okaziciela serii B, nieposiadających formy dokumentu, zarejestrowanych w KDPW S.A. pod numerem ISIN PLMDRT000019 (?Obligacje?) w drodze realizacji opcji wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta w ramach warunków emisji Obligacji.

Po dokonaniu powyższej transakcji przedterminowego wykupu Obligacji serii B i ich wyrejestrowaniu z konta Uczestnika KDPW, w depozycie nie pozostały już zarejestrowane żadne Obligacje na okaziciela serii B.

Podstawa prawna: §4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Smela - Prezes Zarządu
  • Paweł Robak - Członek Zarządu