Raporty emitentów

14-04-2016 12:40:10 | Raport bieżący | 6/2016

Informacja o założeniu spółki Money Logo sp. z o.o. sp. k. oraz o zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce Money Logo sp. z o.o. sp. k.


W dniu 18 marca 2016 roku Capital Service S.A. utworzyła Spółkę Money Logo sp. z o.o. sp. k., wnosząc na pokrycie wkładów aport w postaci istniejących i wymagalnych wierzytelności pieniężnych z tytułu udzielonych przez tę spółkę niespłaconych pożyczek o wartości 700.000,00 zł.

Capital Service S.A. jako komandytariusz posiadała w Money Logo sp. z o.o. sp. k. 99,9% udziałów; natomiast 0,1% udziału przypadło komplementariuszowi, którym była spółka Money Logo sp. z o. o.

W dniu 31 marca 2016 roku Capital Service S.A. zbyła ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce Money Logo Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz spółki niepowiązanej z Emitentem. Transakcja ta miała na celu pozyskanie jak największej ilości środków pieniężnych z portfeli wierzytelności uznanych przez Capital Service S.A. za stracone i w związku z tym objętych rezerwami i odpisami aktualizującymi.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu