Raporty emitentów

29-02-2016 20:15:33 | Raport kwartalny | 4/2016

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.


Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Emitent?), w związku z podjęciem decyzji o publikacji raportów kwartalnych, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 2/2015, niniejszym przekazuje Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż przedmiotowy Raport kwartalny jest raportem jednostkowym. Nie obejmuje on grupy kapitałowej, która w okresie od października do grudnia 2015 r. była przez Emitenta tworzona.

Emitent deklaruje, iż zamierza sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 r. Raport roczny zatem obejmie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej utworzonej przez Emitenta.

Załączniki do raportu:


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu