Raporty emitentów

15-02-2016 10:01:41 | Raport bieżący | 3/2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CAPITAL SERVICE S.A.


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27.01.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 14 ust. a) Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej spółki Capital Service S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu