Raporty emitentów

15-02-2016 09:50:41 | Raport bieżący | 2/2016

Przedterminowy wykup obligacji serii D


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14.01.2016 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu 1.770 (jednego tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu) sztuk obligacji serii D, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Warunków Emisji Obligacji serii D Spółki, wykup został dokonany przez wypłatę każdemu Obligatariuszowi wskazanemu w ewidencji obligacji prowadzonej dla obligacji serii D Spółki kwoty równiej wartości nominalnej obligacji serii D, odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy do przedterminowego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz premii za opcję wcześniejszego wykupu, liczonej jako procent wartości nominalnej w wysokości 0,5% (pięciu dziesiątych procenta).


Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Adam Kuszyk - Prezes Zarządu