Raporty emitentów

15-12-2015 15:38:26 | Raport bieżący | 35/2015

Przydział obligacji serii G


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r., na mocy stosownej uchwały, dokonał przydziału łącznie 15.000 obligacji serii G.

Obligacje serii G są obligacjami trzydziestomiesięcznymi, emitowanymi jako niezabezpieczone, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. W terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. Emitent zobowiązał się ustanowić zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności należących do Spółki oraz spowodować ustanowienie zastawu rejestrowego na pakiecie wierzytelności należących do podmiotu trzeciego.

Obligacje serii G nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

Warunki emisji obligacji serii G nie odbiegają od standardów rynkowych.

O emisji obligacji serii G Emitent poinformował raportem bieżącym nr 34/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu