Raporty emitentów

14-12-2015 23:12:11 | Raport bieżący | 34/2015

Emisja obligacji serii G


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. (?Spółka?,"Emitent") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii G.

Obligacje serii G zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii G do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§ 4 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu