Raporty emitentów

14-12-2015 23:03:23 | Raport bieżący | 33/2015

Przydział obligacji serii F1


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r., na mocy stosownej uchwały, dokonał przydziału 3500 obligacji serii F1.

Z uwagi na fakt, iż liczba obligacji F1, objętych poprawnie wypełnionymi i opłaconymi oświadczeniami, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji tej serii, przydział Obligacji został dokonany uznaniowo przez Emitenta, tj.: Emitent dokonał redukcji zapisów na obligacje serii F1.

Obligacje serii F1 są obligacjami dwunastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

Warunki emisji obligacji serii F1 nie odbiegają od obecnych standardów rynkowych.

O emisji obligacji serii F1 Emitent poinformował raportem bieżącym nr 32/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu