Raporty emitentów

14-12-2015 22:42:12 | Raport bieżący | 31/2015

Informacja o niedojściu emisji obligacji serii F do skutku


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 9 listopada 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie niedojścia do skutku emisji i niedokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii F.

Niedojście emisji do skutku spowodowane było podjęciem przez Spółkę intensywnych działań w celu rozpoznania nowych źródeł finansowania jej działalności operacyjnej. Działania Emitenta skierowane zostały na poszukiwanie podmiotów finansujących jego działalność w długotrwałym horyzoncie czasowym. Bezpośrednią konsekwencją zaangażowania w wyżej wymienione procesy było nieosiągnięcie wymaganego progu emisji obligacji serii F.

Podstawa prawna:
§ 4 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu