Raporty emitentów

03-11-2015 16:56:00 | Raport bieżący | 30/2015

Informacja o zawarciu istotnych umów


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż dnia 30 października 2015 r. spółka KOMTOD sp. z o.o. S.K.A., w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27 lit. e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dalej zwanej ?ZCP?) ze spółką Capital Service Brand Management Sp. z o. o. ZCP została uprzednio wniesiona przez CAPITAL SERVICE S.A. aportem do spółki KOMTOD sp. z o.o. S.K.A. na pokrycie akcji serii B, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2015. Cena, za jaką spółka KOMTOD sp. z o.o. S.K.A. dokonała sprzedaży ZCP, wyniosła 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).
Ponadto, dnia 30 października br. Emitent zawarł z ww. spółką Capital Service Brand Management Sp. z o.o. umowę oddania ZCP do odpłatnego korzystania (o wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Emitenta na zawarcie ww. umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2015). W ramach niniejszej umowy, Spółka przyjęła ZCP do odpłatnego korzystania i pobierania pożytków w zamian za określone umową raty i opłaty dodatkowe na łączną kwotę 21.637.719,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście zł czterdzieści pięć groszy). Umowa zawarta została na okres 62 miesięcy, po upływie którego nastąpi przeniesienie własności ZCP na Emitenta, pod warunkiem wywiązania się przez Spółkę ze wszystkich zobowiązań, jakie ciążą na niej w związku z przedmiotową umową.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu