Raporty emitentów

30-10-2015 16:16:37 | Raport bieżący | 28/2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A. z dnia 29 października 2015 r.


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż dnia 29 października 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A., na którym podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z osobą trzecią umowy oddania zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27 lit. e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) do odpłatnego korzystania.
O dojściu do skutku czynności zawarcia umowy oddania zorganizowanej części przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu