Raporty emitentów

26-10-2015 16:36:42 | Raport bieżący | 27/2015

Informacja o zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce Recuperabit Sp. z o. o. Sp. k.


W dniu 26 października 2015 roku Capital Service S.A. zbyła ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce Recuperabit Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz spółki niepowiązanej z Emitentem, za kwotę 247.773 zł. Transakcja ta ma na celu pozyskanie jak największej ilości środków pieniężnych z portfeli wierzytelności uznanych przez Capital Service S.A. za stracone i w związku z tym objętych w 100% rezerwami i odpisami aktualizującymi (w większości były to portfele o znacznym okresie przeterminowania). Portfele te były wcześniej wniesione aportem do Spółki Recuperabit Sp. z o. o. Sp. k., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu