Raporty emitentów

26-10-2015 10:14:38 | Raport bieżący | 26/2015

Emisja obligacji serii F


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 23 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F. Obligacje serii F zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii F do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu