Raporty emitentów

14-10-2015 09:31:07 | Raport bieżący | 25/2015

Przydział obligacji serii E1


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 października 2015 r., na mocy stosownej uchwały, dokonał przydziału 1600 sztuk obligacji serii E1.

Obligacje serii E1 są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.

Warunki emisji obligacji serii E1 nie odbiegają od obecnych standardów rynkowych.

O emisji obligacji serii E1 Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu