Raporty emitentów

14-10-2015 09:20:56 | Raport bieżący | 24/2015

Emisja obligacji serii E1


Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 8 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E1.

Obligacje serii E1 zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii E do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu