Raporty emitentów

11-10-2015 22:25:37 | Raport bieżący | 22/2015

Nabycie akcji serii A, B i C spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A.


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) ? w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 r. z dnia 9.10.2015 r. - informuje, iż dnia 9 października 2015 r. spółka Capital Service S.A. zawarła umowę sprzedaży akcji, w wyniku której nabyła 500 akcji imiennych serii A spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A.

W dniu 9.10.2015 r. odbyło się również Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A. Zgodnie z uchwałą nr 3 NWZ KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A. kapitał zakładowy tej spółki został podwyższony z kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 342 900 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję:

a) 1 782 (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja oraz
b) 1 147 (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda akcja.

Cena emisyjna akcji serii B i C została ustalona na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą akcję. Akcje serii B i C zaoferowane zostały w drodze subskrypcji prywatnej spółce Capital Service S. A., w zamian za wkład niepieniężny (aport) przy czym:

a) akcje serii B pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 17 820 000 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie Capital Service S.A. Oddział w Warszawie - w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku odchodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zajmującej się i obejmującej dział zarządzania strategią marketingową, znakami towarowymi oraz pozostałą własnością intelektualną,
b) akcje serii C pokryte zostały w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 11 470 000 zł (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) w postaci wierzytelności w kwocie nominalnej 13 472 084 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote), na którą składają się kapitały (kwoty) udzielonych przez Capital Service S.A. na rzecz osób fizycznych pożyczek, należności z tytułu odsetek oraz prowizji i naliczonych opłat windykacyjnych.

Akcje serii B i C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2014 r. i kończący się w dniu 31 października 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu