Raporty emitentów

09-10-2015 13:58:57 | Raport bieżący | 21/2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A. z dnia 8 października 2015 r.


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż dnia 8 października 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A. Przedmiotem obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa CAPITAL SERVICE S.A. (w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27 lit. e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo oddział o nazwie CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie) do spółki KOMTOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A. jednogłośnie wyrażona została zgoda na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki KOMTOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna. Informacja o wniesieniu aportu do spółki KOMTOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu