Raporty emitentów

24-09-2015 17:00:01 | Raport bieżący | 19/2015

Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy akcjonariuszom Spółki w związku z emisją obligacji serii E


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w związku z emisją obligacji serii E, podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu tej Spółki wypłaty dywidendy za lata obrotowe przypadające w okresie od dnia emisji do dnia wykupu obligacji serii E, to jest od dnia podjęcia uchwały Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A. w przedmiocie przydziału obligacji serii E do dnia 9 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu