Raporty emitentów

01-08-2015 06:05:42 | Raport bieżący | 16/2015

Przydział obligacji serii D


Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 30 lipca 2015 r., na mocy stosownej uchwały, dokonał przydziału 1770 sztuk obligacji serii D.

Obligacje serii D są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst.
Warunki emisji obligacji serii D nie odbiegają od obecnych standardów rynkowych.

O emisji obligacji serii D Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu